FAQ IBR

Waarom is IBR bestrijding nodig?

Bedrijfsgebonden dierziekten als IBR passen niet in de ambitie van een gezonde en duurzame veehouderij.

  • IBR tast het dierwelzijn aan.
  • IBR belemmert de export en handel. Nederland is omringd door veel landen met nationale programma’s om IBR-vrij te worden. Veel landen zijn al vrij. Nederland heeft een slechte concurrentiepositie voor de handel in vee ten opzichte van vrije landen.
  • IBR veroorzaakt economische schade op bedrijven.

Wat zijn de voordelen van IBR-vrij zijn?

  • U verhoogt de gezondheidsstatus van uw bedrijf, hebt minder schade door IBR en bijna geen kans meer op een IBR-uitbraak (< 1%);
  • Een IBR-vrij status geeft u betere afzetmogelijkheden van uw vee en levert extra punten op bij de kwaliteitsprogramma’s van zuivelorganisaties. Ook kunt u makkelijker deelnemen aan IBR-veilige keuringen.

Wat doe ik om mijn bedrijf IBR-vrij te houden?

Een onder alle omstandigheden consequent beleid met betrekking tot de bedrijfshygiëne is het belangrijkste instrument om insleep van de IBR te voorkomen. Voorkom contact met rundvee dat niet IBR-vrij is, laat bezoekers gebruikmaken van uw bedrijfskleding en -laarzen en vraag dienstverleners die in de stal moeten zijn om gereinigde en ontsmette materialen te gebruiken.

Vormt het weiden in natuurgebieden ook een risico voor de insleep van IBR?

Het weiden in natuurgebieden is voor het IBR-vrij blijven geen probleem. Meerdere koppels natuurgrazers in Nederland zijn al vele jaren IBR-vrij.

Waarom wordt voor individueel onderzoek op IBR geen melk gebruikt maar bloed?

Dieren met antistoffen tegen IBR zijn levenslang besmet; ze dragen het virus voor altijd latent met zich mee. Stressfactoren, bijvoorbeeld vervoer of ziekte, kunnen ervoor zorgen dat deze dieren het IBR-virus weer een aantal dagen uitscheiden. Daardoor kunnen koppelgenoten besmet raken. Om IBR-vrij te worden én te blijven is het belangrijk dat alle dieren met antistoffen worden opgespoord en afgevoerd. Met bloedonderzoek kunnen we al die dieren vinden, bij melkonderzoek kunnen we een enkel (zwakpositief) dier missen.

Wat zeggen antistoffen in de tankmelk nou precies?

Bij een ongunstige uitslag van het tankmelkonderzoek zijn er één of meer melkgevende dieren met antistoffen tegen IBR. Er is dus een infectie rondgegaan op het bedrijf of er zijn dieren aangevoerd met antistoffen. Deze dieren dragen het virus levenslang bij zich en kunnen het IBR-virus weer uitscheiden als gevolg van bepaalde stressfactoren en zo andere dieren besmetten. Bij een gunstige uitslag van het tankmelkonderzoek heeft gemiddeld minder dan 10 procent van de melkgevende dieren antistoffen tegen IBR. De meeste melkgevende dieren zijn dan dus IBR-vrij.

Bij het ontbreken van antistoffen in de tankmelk is het verstandig om de laatste besmette dieren op te sporen en af te voeren. Bij het aantonen van antistoffen in de tank zullen er vaak te veel besmette dieren zijn, waardoor opsporen en afvoeren een kostbare aangelegenheid wordt. De veestapel kan dan beschermd worden tegen nieuwe besmettingen door te vaccineren.

Gaat onderzoek op IBR-antistoffen samen met IBR-vaccinatie?

Ja. De test kan de antistoffen die ontstaan na IBR-enting met een markervaccin niet ‘zien’. Daarom gaat IBR-onderzoek op antistoffen prima samen met IBR-vaccinatie.

Hoe ziet het huidige en toekomstige EU-beleid eruit?

De EU verplicht de bestrijding niet, maar faciliteert bestrijding van IBR in lidstaten wel, namelijk via een handelsrichtlijn ( Richtlijn 64/432/EG). Een land dat een door de Europese Commissie (EC) goedgekeurd bestrijdingsplan uitvoert heeft de zogenaamde artikel 9 status. Een land dat door de EC erkend is als officieel IBR-vrij krijgt de artikel 10 status. Beide statussen geven een land de mogelijkheid om bij  import van runderen eisen te stellen m.b.t. het vrij zijn van dieren van IBR. Dat maakt het mogelijk om de voortgang van de bestrijding en de vrije status te beschermen. Op dit moment is het streven van de Nederlandse rundveehouderij om de artikel 9 status te verkrijgen en het bijbehorende bestrijdingsplan uit te voeren zodat IBR wordt uitgeroeid. Veel Europese landen zijn Nederland voorgegaan met de bestrijding van IBR. Lees meer