Landelijke aanpak IBR en BVD

Diergezondheid en –welzijn staan hoog op de agenda van de Nederlandse rundveesector. De sector streeft naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren, met aandacht voor dierziektepreventie, bewust en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen. De virussen IBR en BVD berokkenen Nederland jaarlijks tientallen miljoenen euro’s schade. Door deze aandoeningen verder terug te dringen verbetert ook de diergezondheid en het dierwelzijn en zal het gebruik van antibiotica verder dalen. Daarom heeft de rundveesector de ambitie om IBR- en BVD-vrij te worden. De verantwoordelijkheid voor het gecombineerd bestrijden van IBR en BVD ligt zowel bij de individuele veehouder als bij de gehele rundveesector.

Doel

De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekte IBR de komende jaren uitroeien met een verplichte vaccinatie van dieren op verdachte en besmette bedrijven. Ook gaat de sector de dierziekte BVD terugdringen via een beheersingsprogramma. Met een landelijke aanpak wil de sector de diergezondheid en het dierenwelzijn verbeteren. Bovendien leidt de aanpak tot een verdere afname van het antibioticagebruik. Voor de aanpak van IBR en BVD lopen momenteel vrijwillige bestrijdingsprogramma’s.

Initiatiefnemers

Het initiatief voor de aanpak van beide dierziekten, die de rundveesector jaarlijks tientallen miljoenen euro’s schade toebrengen, wordt genomen door Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), ZuivelNL en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK).

Richtlijnen bestrijding IBR en BVD

De Nederlandse rundveehouderij wil de dierziekte IBR en BVD uitroeien. Om dat te realiseren heeft een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de melkveehouderij en vleesveehouderij (LTO), zuivelorganisaties (NZO), kalversector (SBK), ZuivelNL en overheid (LNV) een landelijke aanpak opgezet. De richtlijnen voor IBR en BVD geven op hoofdlijnen aan hoe bedrijven kunnen deelnemen aan de landelijke aanpak.

Richtlijn IBR

Richtlijn  BVD

Protocollen

Met ingang van 1 april 2018 is de landelijke aanpak van IBR & BVD gestart, onder verantwoordelijkheid van de Themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR) die is ingericht om sectorbreed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van GWR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van IBR& BVD. ZuivelNL is op verzoek van de partijen in GWR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.

Raadpleeg hier de protocollen

Bezwaar en beroep

Bijeenkomsten voor dierenartsen

De Stuurgroep Voorbereiding Collectieve Bestrijding IBR en BVD heeft besloten per 1 april 2018 te starten met een landelijke aanpak van IBR en BVD. Dit heeft consequenties voor de IBR- en BVD-programma's. Daarom vonden van 15 januari tot en met 15 februari 2018 voor rundveedierenartsen op diverse locaties voorlichtingsbijeenkomsten plaats over alle aspecten van de landelijke aanpak die voor dierenartsen en veehouders van belang zijn. Het bijwonen van een van deze voorlichtingsbijeenkomsten is op verzoek van de partijen die deelnemen aan het CvB Geborgde Rundveedierenarts door de SGD verplicht gesteld.

U kunt hier de presentaties downloaden over: